11 januari

VOLLE MAAN VANAVOND
ZONDAG
ZEVENDE DAG
VANUIT EEN VERLANGEN DE KERKELIJKE STAAT AF TE ZWEREN
KWAM EIND 1793 DE FRANSE REVOLUTIONAIRE KALENDER
IN PLAATS VAN DE GREGORIAANSE KALENDER
EÉN DAG WAS TIEN UREN VAN ELK HONDERD MINUTEN VAN ELK HONDERD SECONDEN
DE NIEUWE NAMEN VAN DE MAANDEN WERDEN BEDACHT DOOR EEN DICHTER
EN OM DE NAMEN VAN DE HEILIGEN TE VERVANGEN
WERDEN DE DAGEN VOORTAAN OPGEDRAGEN AAN
AAN DIEREN, WERKTUIGEN, PLANTEN, BOMEN, MINERALEN, DELFSTOFFEN

VANDAAG,
DUODI, 22 NIVÔSE VAN HET JAAR 217
IS HET DE DAG VAN HET ZOUT

AAN TAFEL BIJ EEN VRIEND
STAAT EEN STENEN POP MET GATEN IN HET HOOFD
HET IS GHANDI VOORVECHTER VAN REVOLUTIE DOOR ACTIEF GEWELDLOOS VERZET
DIE NU DIENST DOET ALS ZOUTVAT

79 JAAR GELEDEN WANDELDE GANDHI 400KM
TOT AAN DE OCEAAN
(EN GAANDEWEG DUIZENDEN MET HEM)
WAAR HIJ ZOUT UIT HET WATER HAALDE
WAT HEM VERBODEN WAS DOOR DE BRITSE BEZETTER

IN DE NACHTWINKEL KOOP IK TWEE PAKKEN VAN ÉÉN KILO ZOUT
EN GIET ZE LEEG
BOVEN DE BEVROREN VIJVER VAN HET STADSPARK

VANDAAG, VERLOREN MAANDAG
TRIDI, 23 NIVÔSE VAN HET JAAR 217
‘S MORGENSVROEG

IS WAAR IK GISTEREN HET ZOUT STROOIDE
EEN GAT IN HET IJS
WAARUIT DE EENDEN KOMEN DRINKEN

___

11 JANUARY
DAY OF SALT

FULL MOON TONIGHT
SUNDAY
SEVENTH DAY
OUT OF A DESIRE TO RENOUNCE THE ECCLESIASTICAL STATE
AT THE END OF 1793 THE FRENCH REVOLUTIONARY CALENDAR ARRIVED INSTEAD OF THE GREGORIAN CALENDAR
ONE DAY WAS TEN HOURS OF ONE HUNDRED MINUTES OF ONE HUNDRED SECONDS EACH
THE NEW NAMES OF THE MONTHS WERE INVENTED BY A POET
IN ORDER TO REPLACE THE NAMES OF THE SAINTS
THE DAYS WERE HENCEFORTH DEDICATED TO
TO ANIMALS, TOOLS, PLANTS, TREES, MINERALS, MINERALS

OFDAY,
DUODI, 22 NIVÔSE OF THE YEAR 217
IT IS THE DAY OF SALT

AT THE TABLE OF A FRIEND
STANDS A STONE DOLL WITH HOLES IN ITS HEAD
IT IS GHANDI
CHAMPION OF REVOLUTION THROUGH ACTIVE NONVIOLENT RESISTANCE
WHO NOW SERVES AS A SALTSHAKER

79 YEARS AGO GANDHI WALKED 400KM
TO THE OCEAN
(AND GRADUALLY THOUSANDS WITH HIM)
WHERE HE EXTRACTED SALT FROM THE WATER
WHICH WAS FORBIDDEN TO HIM BY THE BRITISH OCCUPIER

IN THE NIGHT STORE I BUY TWO PACKS OF ONE KILO OF SALT
AND EMPTY THEM
OVER THE FROZEN POND OF THE CITY PARK

TODAY, LOST MONDAY
TRIDI, 23 NIVÔSE OF THE YEAR 217
EARLY IN THE MORNING

WHERE I SPRINKLED THE SALT YESTERDAY
A HOLE IN THE ICE APPEARED
FROM WHICH THE DUCKS COME TO DRINK