18 maart

OP 18 MAART 2008
WERD EEN REGEERAKKOORD BEREIKT
AANGAANDE
EEN HUMAAN EVENWICHTIG EN KORDAAT MIGRATIEBELEID
365 DAGEN LATER
HEEFT HET KABINET VAN ASIEL EN MIGRATIE
DE OMZENDBRIEF
AANGAANDE
DE REGULARISATIECRITERIA
NOG NIET GESCHREVEN

DE EERSTE VERJAARDAG VAN DIT UITBLIJVEN
WORDT GEVIERD AAN DE MUNTSCHOUWBURG IN BRUSSEL
(WAAR OP 25 AUGUSTUS 1830
ZO ZEGT MEN
NA DE OPVOERING VAN EEN OPERA
DE OPSTAND BEGON DIE HET ONTSTAAN VAN DE BELGISCHE STAAT INLUIDDE )

EEN TIENTAL MENSEN ZONDER PAPIEREN
VAN DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE AAN DE VUB
(WAAR IK 22 DAGEN GELEDEN OP BEZOEK WAS EN DIE SINDS DAN NOG NIET GEGETEN HEBBEN)
STAAN OP EEN RIJ  
EN ZINGEN ONS VOLKSLIED
IN ONZE DRIE LANDSTALEN

DAAR WORDT HET STIL VAN

NA HEN
PROBEREN ANDERE KUNSTENAARS
OOK IETS TE ZEGGEN

SAMEN MET EEN VRIEND
VERTEL IK
HETZELFDE VERHAAL
ALS OP DE BENEFIET VOOR GAZA IN HET ZUIDERPERSHUIS IN ANTWERPEN
(50 DAGEN GELEDEN)

VOOR ONS STAAT EEN GROTE TAART
(EEN VERJAARDAG BLIJFT EEN VERJAARDAG)
DIE IK NA HET VERHAAL
VAKKUNDIG LAAT ONTPLOFFEN
TOT TEGEN
HET OPERAGEBOUW

___

ON 18 MARCH 2008
A COALITION AGREEMENT
REGARDING
A HUMANITARIAN STABLE AND FIRM MIGRATION POLICY
WAS REACHED
365 DAYS LATER
THE CABINET OF ASYLUM AND MIGRATION
STILL HAS NOT WRITTEN
THE CIRCULAR LETTER
CONCERNING
THE REGULARISATION CRITERIA

THE FIRST BIRTHDAY OF THIS POSTPONEMENT
IS CELEBRATED NEAR THE MUNT PLAYHOUSE IN BRUSSELS
(WHERE ON 25 AUGUST 1830
AFTER THE STAGING OF AN OPERA
A REVOLT STARTED THAT MARKED THE BEGINNING OF THE BELGIAN STATE
THEY SAY)

ABOUT TEN PEOPLE WITHOUT PAPERS
FROM THE UNDERGROUND CAR PARK NEAR THE VUB
(WHOM I VISITED 22 DAYS AGO AND WHO HAVEN’T EATEN SINCE)
ARE STANDING IN A ROW
SINGING OUR NATIONAL ANTHEM
IN OUR THREE NATIONAL LANGUAGES
 
IT REDUCES EVERYONE TO SILENCE
 
AFTER THEM
OTHER ARTISTS
ALSO TRY TO SAY SOMETHING
 
TOGETHER WITH A FRIEND
I TELL
THE SAME STORY
AS I TOLD ON THE GAZA BENEFIT IN THE ZUIDERPERSHUIS IN ANTWERP
(50 DAYS AGO)

BEFORE US A HUGE CAKE IS STANDING
(A BIRTHDAY REMAINS A BIRTHDAY)
AFTER THE STORY I LET IT EXPLODE
SKILFULLY
AGAINST THE OPERA BUILDING