6 september

VANUIT DE VASTSTELLING DAT WIJ IN EEN GROEIECONOMIE FIGUREREN
EN NIET VAN PLAN ZIJN DIT MODEL TE VERWERPEN
ZAL IN DE TOEKOMENDE TIJD
DE VRAAG NAAR NOG
EXPONENTIEEL BLIJVEN STIJGEN
DIT BETEKENT VOOR HET VRAAGSTUK VAN VANAVOND
DAT WIJ ONDER OGEN MOETEN ZIEN DAT ER
MEER AUTOS ZULLEN KOMEN
DAT WE DE SCHADELIJKE GEVOLGEN DAARVAN MOETEN ACCEPTEREN
EN DAT DE ENIGE RELEVANTE VRAAG BLIJKBAAR IS
WELKE ONTSLUITING VAN DE RING ROND ANTWERPEN
EEN OPTIMALE DOORSTROMING GARANDEERT

IK BEN VAN MENING DAT WE HIERVOOR
ZOWEL
HET TUNNEL-
ALS
HET VIADUCTENTRACÉ
DIENEN TE REALISEREN

BOVENDIEN
STEL IK VOOR

OM HET DEEL VAN DE TUNNEL DAT ONDER DE SCHELDE LOOPT
UIT EEN DOORZICHTIG MATERIAAL TE VERVAARDIGEN
TER VERSTROOING VAN DE GEBRUIKERS

OM EEN AFSPLITSING TE MAKEN TER HOOGTE VAN HET EILANDJE
DIE OVER DE BINNENSTAD LOOPT
ROND DE KATHEDRAAL NAAR BOVEN CIRKELT
EN EINDIGT OP EEN PANORAMISCHE PARKING MET EETGELEGENHEID

OM DE LANGE WAPPERBRUG TE VOORZIEN VAN EEN DERDE RIJNIVEAU
MET HALVERWEGE EEN LOOPING
TER ONTSPANNING EN VERTIER VAN HEN DIE DAARVOOR EXTRA WILLEN BETALEN

EN TENSLOTTE
OM DE HELE STAD ANTWERPEN EN HAAR ONTSLOTEN RING
TOE TE DEKKEN MET EEN GROTE HOOP ZAND

WAARONDER HET AANGENAAM LEVEN ZAL ZIJN
IN EEN BEHAAGLIJK, STABIEL KLIMAAT
MET ZONNIGE TERRASSEN EN PLEINEN ONDER STRATEGISCH GEBOORDE GATEN

DE BERG
(DE HOOGSTE VAN BELGIË)
WORDT
ANTVERPIA NOVA
GEDOOPT
EN IS AAN DE BUITENKANT
TOT NADER ORDER
EEN BRAAKLIGGEND
ONONTGONNEN
GEBIED
KLAAR OM
DOOR DE INWONENDEN
MET BEDACHTZAAMHEID EN ZORG
VOORZICHTIG
BEWERKT TE WORDEN

___

BECAUSE OF THE CONCLUSION THAT WE FIGURATE IN A GROWTH ECONOMY
AND DO NOT PLAN TO REJECT THIS MODEL
THE DEMAND FOR MORE
WILL GROW EXPONENTIALLY
IN THE FUTURE
THIS MEANS FOR TONIGHT’S PROBLEM
THAT WE WILL HAVE TO FACE THE FACT
THAT THERE WILL BE MORE CARS
THAT WE NEED TO ACCEPT THE HARMFUL CONSEQUENCES
AND THAT THE ONLY RELEVANT QUESTION IS APPARENTLY

WHICH DISCLOSURE OF THE RING AROUND ANTWERP WILL GUARANTEE

OPTIMAL TRAFFIC

I THINK
THAT WE NEED TO REALISE
THE TUNNEL
AS WEL AS THEVIADUCT TRACE

FURTHERMORE
I PROPOSE

TO MAKE THE PART OF THE TUNNEL BENEATH THE SCHELDE
FROM TRANSPARENT MATERIAL
FOR THE ENTERTAINMENT OF THE USERS


TO MAKE A SPLIT NEAR THE ISLAND

WHICH RUNS THROUGH THE TOWN CENTRE
CIRCLES UPWARDS AROUND THE CATHEDRAL
ENDS ON A PANORAMIC PARKING WITH EATING FACILITIES

TO GIVE THE LANGE WAPPER BRIDGE A THIRD LEVEL
WITH A LOOPING HALFWAY
FOR THE RECREATION AND AMUSEMENT OF THOSE WHO WANT TO PAY EXTRA FOR IT


AND FINALLY

TO COVER THE WHOLE CITY AND ITS DISCLOSED RING

WITH A HUGE PILE OF SAND


UNDERNEATH IT WILL BE NICE LIVING
IN A COMFORTABLE STABLE CLIMATE
WITH SUNNY TERRACES AND SQUARES BENEATH STRATEGICALLY DRILLED HOLES


THE MOUNTAIN

(THE LARGEST OF BELGIE)

IS CALLED

ANTVERPIA NOVA

AND IS ON THE OUTSIDE

UNTIL FURTHER NOTICE
A FALLOWING AREA
READY
TO BE CULTIVATED

BY THE INHABITANTS
WITH CAUTION AND CARE