14 september

MENSEN ZONDER PAPIEREN KUNNEN
VANAF MORGEN
EEN AANVRAAG INDIENEN TOT REGULARISATIE
NIEMAND WEET OVER HOEVEEL DOSSIERS HET JUIST GAAT
EN DE STEDELIJKE DIENSTEN OPENEN EXTRA LOKETTEN
OM EEN EVENTUELE TOELOOP HET HOOFD TE BIEDEN

VANDAAG STAAT
ALVAST

OP DE FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS
WAAR VEEL MENSEN ARRIVEREN
OF ONDERWEG ZIJN NAAR ERGENS ANDERS
AAN DE OPERA, HET ATHENEUM, DE IJZEREN BRUG DIE DAAR VROEGER STOND
AAN HET BEGIN VAN DE MEIR, DEN ALMA, DE HALTE VAN DE EUROPABUS, DE ROOMS FOR RENT, DE NACHTWINKELS,
DE STRAAT VAN DE SUN WAH, DE VASELINEDREEF, HET CINEMACOMPLEX, DE SEKSSHOP, DE PINKSTERKERK

OP HET STUIVENBERGPLEIN
WAAR VOLK KOMT VOETBALLEN NA DE SCHOOL
EN OVERDAG MANNEN ZITTEN OP BANKJES
VLAKBIJ EEN MOSKEE EN WINKELS MET WARME FETABROODJES EN BLAUWE MR FREEZER
WAAR JONGELUI UIT AUTO’S HANGEN, NIKES DRAGEN, BREDE BROEKEN VAN ADIDAS
WAAR DE TURKSE PITA’S ZIJN, DE TAGINES, DE DURUMS, DE BROODJES MITRAILLET, DE WINKELS MET GROTE KOLEN EN KOMKOMMERS,
MET TWEEDEHANDS ELEKTRONICA, WAAR ELK HUIS EEN SCHOTELANTENNE HEEFT, ELKE STRAAT ZIJN VZW

EN

OP DE KONIJNENWEI
WAAR NOG ENKELE PLATANEN VAN DE HERAANGELEGDE LEIEN STAAN TE RUSTEN,
WAAR JE VROEGER VUUR KON MAKEN, AAN DE VERNIEUWDE BLOKKEN VAN DE SILVERTOP,
WAAR VROEGER DE ZILLION WAS EN DAARVOOR DE PACIFIC
AAN DE AFRIT DIE OP DE RING AANGEDUID STAAT ALS ’T ZUID
EN WAARLANGS ‘S MORGENS HONDERDEN AUTOS AAN KOMEN SCHUIVEN
TEGENOVER HET NIEUWE JUSTITIEPALEIS, WAAR DE TRAM DRAAIT, WAAR DE LEIEN ONDER DE GROND GAAN, AAN DE KAREL DE GROTE HOGESCHOOL,
DE MONTY, DE KOFFIE-ONTBIJT- EN LUNCHETABLISSEMENTEN DIE KOMEN EN GAAN

EEN HUISJE VAN PAPIER
WAAROP GESCHREVEN
IEDEREEN WELKOM

___

FROM TOMORROW ONWARDS
PEOPLE WITHOUT PAPERS
CAN SUBMIT AN APPLICATION FOR REGULARISATION
NOBODY KNOWS HOW MANY FILES WILL BE DEALT WITH
AND THE CITY SERVICES OPEN EXTRA COUNTERS
TO WITHSTAND MASSES OF PEOPLE WHICH MIGHT NEED HELP

TODAY
ALREADY

ON THE FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS
WHERE MANY PEOPLE ARRIVE
OR ARE ON THEIR WAY
FROM SOMEWHERE TO SOMEWHERE ELSE
NEAR THE OPERA, THE ATHENEUM, THE IRON BRIDGE WHICH USED TO BE THERE
NEAR THE BEGINNING OF THE MEIR, DEN ALMA, THE BUS STOP OF THE EUROPA BUS, THE ROOMS FOR RENT, THE NIGHT SHOPS,
THE STREET OF THE SUN WAH, THE VASELINEDREEF, THE CINEMA COMPLEX, THE SEX SHOP, THE PINKSTER CHURCH

ON THE STUIVENBERGHPLEIN
WHERE SOCCER IS PLAYED AFTER SCHOOL
AND WHERE BY DAY MEN ARE SITTING ON BENCHES
NEAR A MOSQUE AND SHOPS WITH WARM FETA SANDWICHES AND BLUE MR FREEZER
WHERE YOUNGSTERS HANG OUT OF THEIR CARS, WEAR NIKES, WIDE TROUSERS FROM ADIDAS
WHERE THERE ARE TURKISH PITAS, TAGINES, DURUMS, SANDWICHES MITRAILLET, SHOPS WITH LARGE CABBAGES AND CUCUMBERS,
WITH SECOND HAND ELECTRONICS, WHERE EACH HOUSE HAS A SATELLITE DISH, EACH STREET ITS VZW

AND

ON THE KONIJNENWEI
WHERE SOME PLANE TREES OF THE RENEWED LEIEN REST
WHERE YOU COULD MAKE FIRE, NEAR THE RENEWED BLOCKS OF THE SILVERTOP
WHERE THE ZILLION USED TO BE AND BEFORE THAT THE PACIFIC
NEAR THE EXIT WHICH IS INDICATED ON THE RING AS THE SOUTH
AND WHERE IN THE MORNING HUNDREDS OF CARS QUEUE
IN FRONT OF THE NEW PALACE OF JUSTICE, WHERE THE TRAM TURNS, WHERE THE LEIEN GO UNDERGROUND, NEAR THE KAREL DE GROTE HOGESCHOOL,
THE MONTY, THE COFFEE BREAKFAST AND LUNCH ESTABLISHMENTS WHICH COME AND GO

A PAPER HOUSE
IS STANDING
ON WHICH IS WRITTEN
EVERYBODY WELCOME