14 april

BESTE BENJAMIN,

NOGMAALS ENORM BEDANKT VOOR JE BIJDRAGE OP DE 18E MAART.
DE SITUATIE VAN DE SANS PAPIERS AAN DE VUB
– EN BIJ UITBREIDING AAN DE UCL, ULB, ST. LOUIS EN IN DE BEGIJNENKERK –
BEGINT HELAAS STILAAN UIT DE HAND TE LOPEN.
NU DE HONGERSTAKING HAAR 60E DAG NADERT,
ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE BEZETTERS ONVERMIJDELIJK ONOMKEERBAAR:
EEN BMI VAN MINDER DAN 18, HART- EN NIERPROBLEMEN, COMA’S, …
VOOR DE STAKING NOODGEDWONGEN OP HAAR EINDE LOOPT
(OMDAT ER EEN MIRAKEL GEBEURT EN DE VERBLIJFSVERGUNNINGEN ALS MANNA UIT DE LUCHT DWARRELEN,
OMDAT DE MOEGETERGDE BEZETTERS FYSIEK GEWOON NIET MEER VERDER KUNNEN, OMDAT ER EEN DODE VALT),
WIL IK JE VRAGEN NOG MAAR EENS MEE OP DE KAR TE SPRINGEN VOOR EEN – MISSCHIEN LAATSTE – ACTIE.
ONDER HET MOTTO “VIJGEN NA PASEN” HEB IK DE BEZETTERS DIE NOG IN STAAT WAREN EEN PEN TE HANTEREN,
GEVRAAGD EEN BRIEF MET PAASWENSEN TE SCHRIJVEN NAAR DE REGERING. ONDERAAN VIND JE EEN KLEINE
BLOEMLEZING UIT DE TIENTALLEN GROEZELIGE BRIEFJES DIE IK VAN DE HONGERSTAKERS KREEG.
MET DEZE BRIEVEN WIL IK PAASCADEAUTJES MAKEN VOOR DE BEVOEGDE MINISTERS.
NAAST BRIEVEN EN FOTO’S VAN DE BEZETTERS, LEEK HET ME EEN FIJN IDEE ELK CADEAU OOK TE VERRIJKEN
MET BIJDRAGEN VAN INTERESSANTE, INVLOEDRIJKE KUNSTENAARS, AUTEURS, ACTEURS, FILOSOFEN, …
DAAROM ZOU IK JE WILLEN VRAGEN OF JE EVENTUEEL TEGEN AANSTAANDE WOENSDAGAVOND
EEN BESCHEIDEN BIJDRAGE ZOU WILLEN LEVEREN IN DE VORM
VAN EEN BRIEF, EEN KRABBEL, EEN TEKENING, EEN PAMFLET, EEN FOTO, …
LATER OP DE WEEK PROBEREN WE VIA EEN PERSCONFERENTIE DE CADEAUS TE LANCEREN
EN ZE AAN DE BEVOEGDE KABINETTEN UIT TE DELEN. OP DEZE PERSCONFERENTIE ZULLEN EEN AANTAL ACTEURS
WAARSCHIJNLIJK OOK UIT DE BRIEVEN VAN DE SANS PAPIERS VOORLEZEN
(DAAR PROBEER IK JE DAN LATER OP UITERST SLINKSE WIJZE NOG VOOR TE STRIKKEN).
MOCHT JE HET ZIEN ZITTEN OM TEGEN WOENSDAGAVOND IETS KLEINS IN ELKAAR TE BOKSEN
OF ANDERE CREATIEVE IDEEËN HEBBEN, LAAT ME DAN SNEL IETS WETEN.  

ONTZETTEND BEDANKT VOOR ALLE MOEITE EN ALLE STEUN,
HARTELIJKE GROET,  

THOMAS

___

DEAR BENJAMIN,

ONCE AGAIN: THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION ON 18 MARCH.
THE SITUATION OF THE SANS PAPIERS NEAR THE VUB
-AND BY EXTENSION ALSO NEAR THE UCL, ULB, ST. LOUIS AND IN THE BEGIJNEN CHURCH-
IS UNFORTUNATELY GETTING OUT OF HAND.
NOW THE HUNGER STRIKE APPROACHES ITS 60TH DAY,
THE CONSEQUENCES FOR THE PEOPLE OCCUPYING THE BUILDING ARE INEVITABLY IRREVERSIBLE:
A BMI OF LESS THAN 18, HEART AND KIDNEY TROUBLES, COMAS, …
BEFORE THE STRIKE REACHES ITS END OUT OF SHEER NECESSITY
(BECAUSE A MIRACLE HAPPENS AND THE RESIDENCE PERMITS COME FLUTTERING LIKE MANNA FROM HEAVEN,
BECAUSE THE OCCUPIERS, TIRED OF THE PROVOCATION, SIMPLY CANNOT COPE ANYMORE PHYSICALLY,
BECAUSE SOMEONE DROPS DOWN DEAD)
I WANT TO ASK YOU ONCE MORE TO JOIN US FOR A –MAYBE LAST- ACTION
ON THE PRETEXT OF “VIJGEN NA PASEN” (FIGS AFTER EASTER: BE TOO LATE TO BE OF ANY USE)
I HAVE ASKED THE OCCUPIERS WHO COULD STILL WIELD THE PEN
TO WRITE A LETTER WITH EASTER WISHES TO THE GOVERNMENT.
BELOW YOU FIND A SMALL ANTHOLOGY FROM THE DOZENS OF GRUBBY NOTES I RECEIVED FROM THE HUNGER STRIKERS.
WITH THESE LETTERS I WANT TO MAKE EASTER PRESENTS FOR THE AUTHORIZED MINISTERS.
BESIDES LETTERS AND PICTURES FROM THE OCCUPIERS,
I THOUGHT IT WOULD BE A NICE IDEA TO ENRICH EACH PRESENT WITH SOME CONTRIBUTIONS OF INTERESTING, INFLUENTIAL ARTISTS, WRITERS, ACTORS, PHILOSOPHERS,…
THEREFORE I’D LIKE TO ASK YOU WHETHER YOU’D POSSIBLY WANT TO MAKE A MODEST CONTRIBUTION BY NEXT WEDNESDAY
IN THE FORM OF A LETTER, A SKETCH, A DRAWING, A PAMPHLET, A PICTURE,…
LATER THIS WEEK WE WILL TRY TO LAUNCH THE PRESENTS VIA A PRESS CONFERENCE AND TO HAND THEM OUT TO THE COMPETENT CABINETS.
ON THIS PRESS CONFERENCE SOME ACTORS WILL PROBABLY READ FROM THE LETTERS BY THE SANS PAPIERS TOO
(INTO THAT I WILL TRY TO TRAP YOU LATER, BY DEVIOUS MEANS).
IF YOU CAN MANAGE SOMETHING SMALL BY WEDNESDAY EVENING
OR IF YOU HAVE OTHER CREATIVE IDEAS, LET ME KNOW.
 
THANKS AWFULLY FOR ALL TROUBLE AND SUPPORT,
KIND REGARDS,
 
THOMAS