13 mei

SINDS MAANDAG ZIJN WIJ TE GAST
BIJ DE BEZETTERS VAN HET WIJKCENTRUM NOORD IN DE HANDELSSTEEG
VIER WEKEN GELEDEN BEGONNEN
DE ACTIEVOERDERS MET EEN TOCHT DOOR ANTWERPEN
WAAR ZE SYMBOLISCH (EN DUS TIJDELIJK) ASIEL KRIJGEN
VAN ORGANISATIES MET EEN GROOT SYMBOLISCH KAPITAAL
(DE UNIVERSITEIT, DE VAKBOND, DE CULTUROS)
DOEL VAN DE ONDERNEMING IS BELEEFD AANDACHT TE VESTIGEN
OP HET UITBLIJVEN VAN EEN RONDZENDBRIEF AANGAANDE REGULARISATIECRITERIA
EN DE VRAAG NAAR EEN HUMAAN ASIELBELEID

IN EEN BRIEF AAN DE MINISTER SCHRIJVEN ZIJ
IK VIND HET NIET VERANTWOORD ONS NOG LANGER IN ONZEKERHEID TE LATEN
ONZE WANHOOP ZOU U TOT ONMIDDELLIJKE ACTIE MOETEN AANZETTEN

VANAF MAANDAG ZIJN DE ILLEGALEN TE GAST
IN HET HUIS WAAR IK WERK
DE BOURLASCHOUWBURG
MIDDENIN HET COMMERCI√čLE HART VAN DE STAD
HET MOOISTE THEATER VAN ANTWERPEN
ZEGT EEN TSJETSJEENSE REGISSEUR DIE HIER AL 11 JAAR VERBLIJFT

OMDAT IK DENK
DAT HET GOED ZOU ZIJN
DAT NIET ALLEEN HET PERSONEEL VAN DE SCHOUWBURG KENNIS MAAKT MET DE ACTIVISTEN
MAAR OOK DE MENSEN DIE DAAR IN DE BUURT RONDSLENTEREN
(EN DAT ZIJN ER BIJ MOOI WEER ERG VEEL)
STEL IK VOOR
EEN KLEIN KASTEELTJE VAN PAPIER
TE MAKEN
VOOR DE MENSEN ZONDER PAPIEREN
EN DAT OP HET PLEIN VOOR DE INGANG VAN HET THEATER TE ZETTEN

AAN HET HUIS
ZO STEL IK VOOR
KUNNEN WE ZITTEN EN PRATEN
EN KOKEN EN ETEN MET IEDEREEN DIE MEE AAN TAFEL WIL

OP HET HUIS
ZO STEL IK VOOR
(HOE WETEN DE MENSEN DIE TOEVALLIG VOORBIJKOMEN ANDERS WAT ER GEBEURT)
STAAN LEUZEN EN SLOGANS
DIE IEDEREEN VERSTAAT

MIJN THUIS IS WAAR MIJN STELLA STAAT
NOKIA CONNECTING PEOPLE
PER SLOT VAN REKENING IS HET HIER ALTIJD BETER DELHAIZE

ONDER DE RUSSISCHE BEZETTERS BEGINT EEN HOOGOPLOPENDE DISCUSSIE
DIE 25 MINUTEN LATER
ZO BEGRIJP IK
NOG ALTIJD GAAT OVER
WAT DAN HET LEKKERSTE ZOU ZIJN
DAT ZE HUN TAFELGASTEN
VOLGENDE WEEK VOOR KUNNEN SCHOTELEN

___

SINCE MONDAY WE ARE THE GUESTS
OF THE OCCUPIERS OF THE COMMUNITY CENTRE NORTH IN THE HANDELSSTEEG
FOUR WEEKS AGO THE ACTIVISTS STARTED
A JOURNEY THROUGH ANTWERP
WHERE THEY OBTAIN SYMBOLICAL (TEMPORARY) ASYLUM
FROM ORGANISATIONS WITH MUCH SYMBOLICAL CAPITAL
(THE UNIVERSITY, THE TRADES UNION, THE CULTURAL-MINDED)
THE AIM OF THEIR PROJECT IS TO POLITELY DRAW ATTENTION
TO THE FAILED OCCURRENCE OF A CIRCULAR LETTER WITH RESPECT TO REGULARISATION CRITERIA
AND THE DEMAND FOR A HUMANE ASYLUM POLICY

IN A LETTER TO THE MINISTER THEY WRITE
I DO NOT THINK IT’S SENSIBLE TO KEEP US IN A STATE OF SUSPENSE
OUR DESPAIR SHOULD PROMPT YOU TO IMMEDIATE ACTION


MONDAY THE ILLEGAL PEOPLE ARE THE GUESTS
OF THE HOUSE I WORK IN
THE BOURLA THEATRE
IN THE COMMERCIAL HEART OF THE CITY
THE MOST BEAUTIFUL THEATRE OF ANTWERP
ACCORDING TO A CHECHENIAN DIRECTOR
WHO HAS BEEN STAYING HERE FOR 11 YEARS

BECAUSE I THINK
IT WOULD BE GOOD
IF NOT ONLY THE THEATRE’S PERSONNEL GETS ACQUAINTED WITH THE ACTIVISTS
BUT ALSO THE PEOPLE WHO STROLL AROUND IN THE NEIGHBOURHOOD
(MANY PEOPLE, WHEN THE WEATHER IS GOOD)
I PROPOSE
TO MAKE
A SMALL PAPER CASTLE
FOR THE PEOPLE WITHOUT PAPERS
AND TO PUT IT ON THE SQUARE IN FRONT OF THE THEATRE’S ENTRANCE

NEXT TO THE BUILDING
I SUGGEST
WE CAN SIT AND TALK
AND COOK AND EAT
WITH EVERYONE WHO WANTS TO SHARE OUR TABLE

ON THE BUILDING
I SUGGEST
(HOW CAN PEOPLE WHO PASS BY COINCIDENTALLY KNOW WHAT’S HAPPENING)
ARE CATCHWORDS AND SLOGANS
WHICH EVERYONE UNDERSTANDS

MY HOME IS WHERE MY STELLA IS
NOKIA CONNECTING PEOPLE
SUMMED UP, IT’S ALWAYS BETTER HERE DELHAIZE


THE RUSSIAN OCCUPIERS START A HEATED DISCUSSION
WHICH IS 25 MINUTES LATER
I UNDERSTAND
STILL DEALING WITH
WHAT WOULD BE THE MOST DELICIOUS
THEY COULD SERVE THEIR VISITORS
NEXT WEEK