26 september

VORIGE WEEK
SMS
HAHA ER LIGT IEMAND IN EEN SERRE TE SLAPEN
GROETJES B

AANGEKOMEN
BLIJKT ELK VAN DE VIER MOESTUINEN OP HET ZUID
VOORZIEN TE ZIJN VAN
EEN POSTBUS (NOORD OOST ZUID WEST)
EEN BORDJE IEDEREEN WELKOM
EN
T STAD IS VAN IEDEREEN
EEN KARTONNEN VLOER IN DE SERRE
EEN DOOS WAAROP STAAT
DE EITJESKAST

OP HET ZONDERLING VERDWIJNEN VAN DE KIST ROND DE LANGE WAPPER NA
IS HET DE EERSTE KEER SINDS 264 DAGEN
DAT ER IEMAND IETS DOET MET WAT WIJ VOORSTELLEN
(DAT IS NIET HELEMAAL WAAR
EENS HEEFT IEMAND ALLE STADSDIENSTEN GEBELD
MET EEN KLACHT OVER DE KIST ROND DE LANGE WAPPER
IEMAND HEEFT MIJ EROP TE GEWEZEN
DAT HET TIJD WERD OM DE MESTHOOP UIT TE STROOIEN
EN HET IEDEREEN WELKOM HUISJE DAT WE OP HET STUIVENBERGPLEIN HEBBEN GEZET
IS AL TWEE KEER MET DE GROND GELIJK GEMAAKT)

MAAR DEZE MAN EN/OF VROUW
SPREEKT IN ANDERE TALEN
WAT ZOU HIJ/ZIJ BEDOELEN MET
DE POSTBUS
HET HUMO TIJDSCHRIFT IN ÉÉN SERRE
HET BLIKJE FANTA TROPICAL EN DE STANDAARD IN DE ANDERE
DE BANK WAAR JE METEEN DOORZAKT
HET KRANTEKNIPSEL MET DAAROP DE KRUISAFNEMING EN DAARNAAST AAN EEN TOUW EEN POTLOOD
ACHTELOOS IN HET VELD GESLINGERD EEN LEGE CHIPS VERPAKKING
HET BORDJE ANTWERPEN ALSTUBLIEFT
TWEE GROTE TETRA BRIKKEN MELK
(OOK GOED VOOR DE GROND)
OVERAL BORDJES MET IEDEREEN WELKOM

VANDAAG
SMS
ER ZITTEN WEER KIPPEN IN ÉÉN VAN JE TUINEN AAN HET MUSEUM
CU S

WAT ZOU HIJ/ZIJ DAARMEE TOCH BEDOELEN ?
WIJ ZIJN BLIJ
DAT IEMAND
MEESPEELT

WAT NU
ZO VRAAG IK MIJ AF
MET DE OPENING IN HET HEK
(DICHTGEMAAKT MET TWEE BAKSTENEN, EEN HOUTEN PLAAT, EEN STOEL EN EEN VERROESTE SCHUP)
MET KARTON DAT WAK WORDT
KIPPEN DIE ONTSNAPPEN
KAASKORSTJES, SPRUITEN EN STUKKEN CAKE UIT CAFE CANAL DIE BESCHIMMELEN
AANKONDIGINGEN VAN HET MOSCOW STAR CIRCUS

___

LAST WEEK
SMS
HAHA SOMEONE IS SLEEPING IN THE GREENHOUSE
GREETINGS B

ARRIVING THERE
EACH OF THE FOUR VEGETABLE GARDENS ON THE SOUTH
SEEMS TO HAVE A MAIL BOX (NORTH EAST SOUTH WEST)
A BOARD EVERYONE WELCOME
AND
IT’S EVERYONE’S CITY

A PAPERBOARD FLOOR IN THE GREENHOUSE
A BOX ON WHICH
THE EGG BOX


APART FROM THE STRANGE DISAPPEARANCE OF THE COFFIN AROUND LANGE WAPPER
IT’S THE FIRST TIME IN 264 DAYS
THAT SOMEONE DOES SOMETHING WITH WHAT WE PROPOSE
(THAT’S NOT ENTIRELY TRUE
SOMEONE CALLED ALL CITY DEPARTMENTS
WITH A COMPLAINT ABOUT THE COFFIN AROUND LANGE WAPPER
SOMEONE POINTED AT THE FACT
THAT IT BECAME TIME TO SPREAD THE DUNGHILL
AND THE EVERYONE WELCOME HOUSE WE PUT ON STUIVENBERGHPLEIN
HAS BEEN TRASHED TWICE) 


BUT THIS MAN AND/OR WOMAN
SPEAKS ALL LANGUAGES
WHAT WOULD HE/SHE MEAN WITH
THE MAIL BOX
THE HUMO MAGAZINE IN ONE GREENHOUSE
THE CAN OF FANTA TROPICAL AND DE STANDAARD IN THE OTHER GREENHOUSE
THE BENCH YOU IMMEDIATELY FALL THROUGH
THE NEWSPAPER CUTTING WITH THE DESCENT FROM THE CROSS
AND NEXT TO IT A ROPE AND A PENCIL
AN EMPTY POTATO CHIP BAG CARELESSLY THROWN IN THE GARDEN 
THE BOARD ANTWERP PLEASE
TWO LARGE TETRA BRICKS OF MILK
(ALSO GOOD FOR THE GROUND)
EVERYWHERE BOARDS WITH EVERYONE WELCOME


TODAY
SMS
THERE ARE CHICKEN AGAIN IN ONE OF YOUR GARDENS NEAR THE MUSEUM
CU S

WHAT WOULD HE/SHE MEAN?
WE’RE HAPPY
THAT SOMEONE
PLAYS WITH US


WHAT SHOULD WE DO NOW
I WONDER
WITH THE HOLE IN THE FENCE
(FILLED WITH TWO BRICKS, A WOODEN PLATE, A CHAIR AND A RUSTED SPADE)
WITH WEAKENING PAPERBOARD
EVADING CHICKEN
CHEESE CRUSTS, SPROUTS AND MOLDY PIECES OF CAKE FROM CAFÉ CANAL
ADVERTISEMENTS FOR MOSCOW STAR CIRCUS)