25 september

OP 18 SEPTEMBER
DAG VAN DE DEMOCRATIE
SCHREVEN WIJ
IEDEREEN IS KALENDER
WIE DE BEHOEFTE VOELT
IETS TE DOEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE
WAARVAN HIJ/ZIJ VINDT DAT HIJ/ZIJ  DAARMEE
ZIJN/HAAR VERANTWOORDELIJKHEID OPNEEMT TEN OPZICHTE VAN DE SAMENLEVING
IS HIERBIJ UITGENODIGD VOLGENDE WEEK
KOFFIE TE KOMEN DRINKEN OP HET ATELIER
OM TE ZIEN HOE WIJ DAT PLAN
(INDIEN GEWENST) SAMEN
KUNNEN REALISEREN


VANDAAG
(VEEL KOFFIE)

NICOLAI
WIL AAN EEN GEVANGENE DIE EEN GRUWELIJK MISDRIJF PLEEGDE VRAGEN
EEN UURLANG PLAATJES TE DRAAIEN OP RADIO ANTIGOON
OM TOT DE MOGELIJKE VASTSTELLING KOMEN
DAT ZE VAN DEZELFDE LIEDJES HOUDEN
NICOLAI
HEEFT SAMEN MET SIMON EEN HEEL GROOT KEUKENMES GEMAAKT
IK
STEL VOOR OM DAARMEE EEN DRUKKE STRAAT MET MENSEN IN TWEE TE SNIJDEN
NICOLAI
WIL SAMEN MET SIMON EEN DAG LANG BROOD BAKKEN
IN EEN KLEIOVEN OP HET SINT JANSPLEIN
NICOLAI
KENT EEN BILLBOARD MET RECLAME VOOR PARFUM
TEGEN DE NEUS VAN DE VROUW DIE EROP STAAT AFGEBEELD
WIL HIJ ZIJN KONT DRUKKEN

SEPPE
WIL ZIJN BEZORGDHEID OVER DE BOUW VAN DE LANGE WAPPERBRUG KENBAAR MAKEN
DOOR EEN PICKNICK TE ORGANISEREN ONDER HET VIADUCT VAN MERKSEM
IK
STEL VOOR LANGS TE KOMEN MET MIJN MAQUETTE VAN HET VIJFDE ALTERNATIEF TRACÉ
SEPPE
WIL EEN HOOP MENSEN MOBILISEREN MET EEN SPADE
EN ALVAST ERGENS AAN EEN TUNNEL ONDER DE SCHELDE BEGINNEN TE GRAVEN

ANNELIES
WIL EEN ZIN UIT DE ONZICHTBARE STEDEN VAN CALVINO
DE STAD ADEMT IN WAT WIJ UITADEMEN, LAAT HET IN HEMELSNAAM LIEFDE ZIJN

LATEN NEERDALEN OVER ANTWERPEN
WIJ
BESLUITEN DAT KLEINE STICKERS DIE DE STAD ONOPGEMERKT BEZETTEN
WAARDEVOLLER ZIJN DAN HET AANVANKELIJKE VLIEGTUIG MET STROOIBILJETTEN
IK
BEDENK EEN NIEUWE ACTIE
ELKE BLADZIJDE UIT HET BOEK DE ONZICHTBARE STEDEN VAN CALVINO
OP EEN ANDERE PLEK IN DE STAD OPHANGEN
HET GEHEEL IN KAART BRENGEN
DIE KAART VERMENIGVULDIGEN EN VERSPREIDEN

BERT
WIL TWEE SCHRIJNEN
DIE HIJ HEEFT GEMAAKT UIT IKEA ARTIKELEN
OPHANGEN BIJ EEN BRUG AAN HET SPOOR
HIJ
WIL DAT DOEN OP DE EERSTE DAG VAN DE ADVENT
EN VIER WEKEN LANG ZIJN SCHRIJNEN ONDERHOUDEN

FLIP EN JOKE
WILLEN EEN FLASHMOB IN DE STADSFEESTZAAL
TERWIJL DE BAM DAAR ZIJN MAKETTE TENTOONSTELT
ZIJ
DENKEN AAN EEN ROUWKRANS DOODSPRENTJES EEN KIST EEN GRAFREDE
EEN STOET VAN ZWART GEKLEDE MENSEN
EEN GHETTOBLASTER
WIJ
ZOEKEN NAAR EEN MANIER OM AKTIE TE VOEREN
DIE NIEMAND KAN VERBIEDEN
MET ZIJN ALLEN EEN HALF UUR LANG
LUIDRUCHTIG HOESTEN
BIJVOORBEELD

___

ON 18 SEPTEMBER
DAY OF DEMOCRACY
WE WROTE
EVERYONE IS KALENDER
WHOEVER FEELS THE URGE
TO DO SOMETHING IN PUBLIC SPACE
OF WHICH HE/SHE THINKS THAT HE/SHE
TAKES UP HIS RESPONSIBILITY WITH IT
WITH RESPECT TO SOCIETY
IS HEREBY INVITED NEXT WEEK
TO HAVE A COFFEE IN MY ATELIER
TO SEE HOW WE CAN REALISE
THIS PLAN
TOGETHER
(IF WANTED)


TODAY
LOTS OF COFFEE


NICOLAI
WANTS TO ASK A PRISONER WHO HAS COMMITTED A HORRIBLE CRIME
TO PLAY SONGS ON RADIO ANTIGOON FOR AN HOUR
TO POSSIBLY REACH THE CONCLUSION
THAT THEY LOVE THE SAME SONGS
NICOLAI
HAS MADE A HUGE KITCHEN KNIFE TOGETHER WITH SIMON
I PROPOSE TO CUT A BUSY STREET WITH PEOPLE IN TWO
NICOLAI
WANTS TO BAKE BREAD TOGETHER WITH SIMON
A WHOLE DAY LONG
IN A CLAY OVEN ON THE SINT JANSPLEIN
NICOLAI
KNOWS A BILLBOARD WITH A PERFUME ADVERTISEMENT
AGAINST THE NOSE OF THE DEPICTED WOMAN
HE WANTS TO PRESS HIS BUTT
 
SEPPE
WANTS TO SHOW HIS CONCERN WITH RESPECT TO THE LANGE WAPPERBRUG
BY ORGANISING A PICNIC BENEATH THE MERKSEM VIADUCT
I
SUGGEST TO PASS BY WITH MY MODEL OF THE FIFTH ALTERNATIVE TRACE
SEPPE
WANTS TO MOBILISE LOTS OF PEOPLE WITH A SPADE
AND ALREADY START DIGGING A TUNNEL SOMEWHERE BENEATH THE SCHELDE

ANNELIES
WANTS TO LET DOWN
ALL OVER ANTWERP
A SENTENCE FROM THE INVISIBLE CITIES BY CALVINO
THE CITY BREATHS IN WHAT WE BREATH OUT, FOR GOD’S SAKE, LET IT BE LOVE

WE DECIDE THAT SMALL STICKERS WHICH OCCUPY THE CITY UNNOTICED
ARE WORTH MORE THAN THE ORIGINAL AIRPLANE WITH STRAW BILLS
I
THINK OF A NEW ACTION
TO HANG EACH PAGE FROM THE BOOK THE INVISIBLE CITIES BY CALVINO
ON A DIFFERENT PLACE IN THE CITY
TO MAP THE WHOLE
MULTIPLY AND SPREAD THAT MAP


BERT
WANTS TO HANG TWO SHRINES
WHICH HE MADE FROM IKEA ARTICLES
ON A BRIDGE NEAR THE TRAIN RAILS
HE
WANTS TO DO IT ON THE FIRST DAY OF ADVENT
AND TAKE CARE OF HIS SHRINES FOR FOUR WEEKS


FLIP AND JOKE
WANT A FLASH MOB IN THE CITY PARTY HALL
WHILE THE BAM SHOWS HIS MODEL
THEY
THINK OF A MOURNING WREATH FUNERAL CARDS A COFFIN A FUNERAL SPEECH
A PROCESSION OF PEOPLE CLOTHED IN BLACK
A GHETTO BLASTER
WE
SEARCH A WAY TO PERFORM AN ACTION
WHICH CANNOT BE FORBIDDEN
TO COUGH FOR HALF AN HOUR
FOR EXAMPLE