1 november

ALLERHEILIGEN
WIJ LOPEN DE PROCESSIE DER DINGEN

VAN 9 TOT 5 KOMEN WIJ NAAR BUITEN VANDAAG
MET VIER AFBEELDINGEN VAN VOOR IEDEREEN HERKENBARE
IN GROTE HOEVEELHEID GEPRODUCEERDE
HOOGST AANTREKKELIJKE GEBRUIKSVOORWERPEN
EEN AANSTEKER EEN I PHONE EEN BLIKJE EN EEN WC EEND

VANVOOR LOOPT IEMAND DIE DE WEG WIJST
DAN MUZIKANTEN DIE OP SCHELLE INSTRUMENTEN BLAZEN EN EEN TROMMELAAR
DAARNA DE DRAGERS VAN DE DINGEN
EN ACHTERAAN DE MEISJES (HOOP IN BANGE DAGEN)
MET ETEN EN DRINKEN VOOR ONDERWEG

PELIKAANSTRAAT CENTRAAL STATION KEYSERLEI HOPLAND
VOGELMARKT JEZUSSTRAAT ROOSEVELTPLAATS
GEMEENTESTRAAT OFFERANDESTRAAT DIEPESTRAAT SINT JANSPLEIN
PAARDEMARKT FALCONPLEIN SCHIPPERSTRAAT SINT PAULUSPLAATS
VLEESHUIS GROTE MARKT HOOGSTRAAT PLEINTJE VOOR DE VOETGANGERSTUNNEL
KLOOSTERSTRAAT LEOPOLD DE WAELPLAATS LAMBERMONTPLAATS JUSTITIEPALEIS

ER IS BIJNA NIEMAND OP STRAAT ZO LIJKT
(HET IS ZONDAG RUSTDAG)
MAAR WAAR DE WINKELS OPEN ZIJN
ZIET HET ZWART VAN HET VOLK
DAT EERBIEDIG VOOR DE STOET EEN STAP OPZIJ ZET

WE GAAN TRAAG VOORUIT
EN DRAGEN TROTS DE BEELDEN HOOG OP ONZE SCHOUDERS
ZODAT IEDEREEN HET GOED KAN ZIEN

HET IS EEN LANGE TOCHT VOL GEVAREN
(DE DINGEN ZIJN GROOT LOMP EN BENEMEN HET ZICHT OP
STOEPRANDEN LOSZITTENDE RIOOLDEKSELS
LUIFELS LAAGHANGENDE TAKKEN UITHANGBORDEN)
BIJ ELKE STAP LIJKEN DE BEELDEN DIE WE DRAGEN
LOMPER EN ZWAARDER TE WORDEN

‘S MIDDAGS BEGINT HET TE REGENEN
DE VERF GEEFT AF
EN DE WIND DOET DE DINGEN WANKELEN
ONZE ARMEN DOEN PIJN ONZE KLEREN ZIJN NAT ONZE BENEN ZIJN MOE

ER IS NIEMAND
MAAR DAN OOK NIEMAND
DIE OPGEEFT
IEDEREEN STAPT DOOR
HOUDT VOL
LOST AF
VRAAGT ÇA VA

EINDELIJK AANGEKOMEN GAAN DE DINGEN TEGEN DE GROND
WIJ SCHUILEN ONDER DE TRAPPEN VAN HET JUSTITIEPALEIS
ETEN CHOCOLADETAART DRINKEN VLIERBESSENSAP
IN HET TRAMHOKJE VOOR DE INGANG VAN HET GERECHTSGEBOUW
ZIT ONZE ZAKELIJK LEIDER MET EEN ZAK VOL GELD
ÉÉN VOOR ÉÉN SCHUIVEN DE MENSEN BIJ HEM AAN
TEKENEN EEN PAPIER NEMEN HUN LOON IN ONTVANGST

DE MUZIKANTEN KRIJGEN ELK 400 EURO
(DE PRIJS DIE VOLGENS HEN GANGBAAR IS VOOR DERGELIJKE ACTIVITEITEN)

DE DRAGERS KRIJGEN ELK 112,40 EURO
(HET MAXIMUM BEDRAG BINNEN DE KLEINE ARTISTIEKE VERGOEDINGSREGELING
PER DAG PER OPDRACHTGEVER,
OOK DE ILLEGALEN DIE MEEDROEGEN KRIJGEN DIT BEDRAG
VOOR DE ARTISTIEKE PRESTATIE DIE ZE LEVERDEN)

DE DRAGERS DIE NOG STUDEREN
EN DAARVOOR VAN THUIS UIT STEUN ONTVANGEN KRIJGEN
56,20 EURO

DE MEDEWERKERS VAN KALENDER ZIJN IN LOONDIENST
EN KRIJGEN GEEN EXTRA VOOR OVERUREN OF WERKEN OP ZONDAG

ÉÉN IEMAND WEIGERT ZIJN LOON

DAARNA GAAT IEDEREEN ZIJN EIGEN WEG

___

SUNDAY 1 NOVEMBER
ALL SAINTS DAY
WE WALK THE PROCESSION OF THINGS

FROM 9 TO 5 WE GO OUTSIDE TODAY
WITH FOUR PICTURES OF RECOGNIZABLE
MASSIVELY PRODUCED
HIGHLY ATTRACTIVE ARTICLES OF USE
A LIGHTER AN I-PHONE A CAN A WC DUCK

IN FRONT SOMEONE WHO LEADS THE WAY
THEN MUSICIANS WHO BLOW SHRILL INSTRUMENTS AND A DRUMMER
THEN THE CARRIERS OF THE THINGS
AND IN THE BACK THE GIRLS (OUR HOPE IN EVIL DAYS)
WITH FOOD AND DRINK FOR ON THE WAY

PELIKAANSTRAAT CENTRAL STATION  KEYSERLEI HOPLAND
VOGELMARKT JEZUSSTRAAT ROOSEVELTPLAATS
GEMEENTESTRAAT OFFERANDESTRAAT DIEPESTRAAT SINT JANSPLEIN
PAARDEMARKT FALCONPLEIN SCHIPPERSTRAAT SINT PAULUSPLAATS
VLEESHUIS GROTE MARKT HOOGSTRAAT PLACE IN FRONT OF PEDESTRIAN SUBWAY
KLOOSTERSTRAAT LEOPOLD DE WAELPLAATS LAMBERMONTPLAATS JUSTITIEPALEIS

APPARENTLY, THERE IS NOBODY IN THE STREETS
(SUNDAY DAY OF REST)
BUT WHERE SHOPS ARE OPENED
IT IS BLACK WITH PEOPLE
WHO RESPECTFULLY STEP ASIDE FOR THE PROCESSION

WE ARE MOVING SLOWLY
AND PROUDLY CARRY THE STATUES HIGH ON OUR SHOULDERS
SO THAT EVERYONE CAN SEE THEM

IT IS A LONG TOUR FULL OF DANGERS
(THE THINGS ARE LARGE PLUMP AND TAKE AWAY THE SIGHT ON
KERBSTONES LOOSE MANHOLE COVERS
PENTHOUSES LOW BRANCHES SIGN-PLATES)
WITH EACH STEP THE STATUES WE CARRY
SEEM TO BECOME HEAVIER AND MORE AWKWARD
 
AT NOON IT STARTS RAINING
THE PAINT GOES OFF
THE WIND MAKES THINGS SWAY
OUR ARMS HURT OUR CLOTHES ARE WET OUR LEGS ARE TIRED

THERE IS NOBODY
ABSOLUTELY NOBODY
WHO GIVES UP
EVERYBODY KEEPS ON WALKING
PERSISTS
SUBSTITUTES
ASKS ÇA VA

AT OUR DESTINATION THE THINGS DROP TO THE GROUND
WE SHELTER UNDER THE STAIRS OF THE PALACE OF JUSTICE
EAT CHOCOLATE CAKE DRINK SWEET ELDERBERRY JUICE
AT THE TRAM STOP BEFORE THE ENTRANCE OF THE PALACE OF JUSTICE
OUR FINANCIAL MANAGER SITS WITH A POCKET FULL OF MONEY
ONE BY ONE THE PEOPLE PASS
SIGN A PAPER RECEIVE THEIR PAYMENT

 THE MUSICIANS EACH RECEIVE 400 EUROS
(ACCORDING TO THEM THE COMMON PRICE FOR SUCH ACTIVITIES)

THE CARRIERS EACH GET 112,40 EUROS
(THE MAXIMUM AMOUNT OF THE SMALL ARTISTIC COMPENSATORY ALLOWANCE SCHEME
PER DAY PER ORIGINATOR
ALSO THE ILLEGALS WHO CARRIED WITH US GET THIS AMOUNT
FOR THE ARTISTIC PRESTATION THEY HAVE PERFORMED)

THE CARRIERS WHO STILL STUDY
AND GET HOMEBASE SUPPORT FOR THAT
RECEIVE 56,20 EUROS

THE EMPLOYEES OF KALENDER ARE IN THE PAY OF TONEELHUIS
AND GET NO EXTRAS FOR OVERTIME HOURS OR WORKING ON SUNDAY

ONE PERSON RENOUNCES HIS PAYMENT

THEN EVERYONE FOLLOWS HIS OWN PATH