2 september

DRIE JAAR GELEDEN
OP 2 SEPTEMBER
STELDE IK VOOR OM
IN AANLOOP NAAR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
(VOOR PATRICK OF TEGEN DE WINTER)
EEN WERK TE MAKEN OP HET DAK VAN DE BOURLASCHOUWBURG
OVER KIEZEN

IK DACHT AAN

EEN CITAAT UIT
HET HEGGENBLAD
VAN JULES LEQUIER

TWEE MANNETJES
WAARVAN ÉÉN EEN PINOKKIO-MASKER DRAAGT
DIE ELK EEN HAKENKRUIS IN DE VUILBAK WERPEN
MET HET ONDERSCHRIFT
NAZI SCUM FUCK OFF

IN GOTHISCHE LETTERS
HET REFREIN
‘CAUSE I WANNA HAVE FAITHAFAITHAFAITH

VAN GEORGE MICHAEL

EEN VOGEL EEN VROUW EN EEN MAN
DIE NAAR DE MANNETJES EN HET GEDICHT KIJKEN
MET HET ONDERSCHRIFT
FAILED ARTIST

HET ONDERSCHRIFT
FAILED ARTIST
STOND ER
OMDAT IK UITEINDELIJK DE WEG KWIJT GERAAKTE
IN MIJN EIGEN PLAN
WAT ME TOENDERTIJD DROEVIG STEMDE

NU
DRIE JAAR LATER
LIJKT HET ME JUIST GOED
DAT MIJN PLAN ONUITGEVOERD BLEEF
(WAAROM EEN WERK MAKEN
ALS HET ZO MOOI IS ER SLECHTS VAN TE DROMEN?

IL DECAMERONE P.P. PASOLINI.)


IK PAK EEN MES
OM HET ONDERSCHRIFT LOS TE PRUTSEN
WAARMEE IK MIJ
BIJ DE EERSTE HAAL
STEVIG IN DE VINGERS SNIJ

OP EEN DAG, IN DE TUIN VAN MIJN OUDERLIJK HUIS, RAAKTE IK OP HET MOMENT DAT IK EEN HEGGENBLAD WOU PLUKKEN PLOTSELING OPGETOGEN OVER HET FEIT DAT DEZE DAAD, HOE ONBEDUIDEND OOK, VOLLEDIG IN MIJN MACHT LAG. DOEN OF NIET. BEIDE MOGELIJKHEDEN STONDEN GELIJKTIJDIG VOOR MIJ OPEN. EEN ENKELE OORZAAK, ÍK, OP HETZELFDE MOMENT IN STAAT TOT TWEE TOTAAL TEGENGESTELDE GEVOLGEN. EN DOOR ZOWEL HET EEN ALS HET ANDER DE AANSTICHTER VAN IETS EEUWIGS, WANT WELKE KEUS IK OOK ZOU MAKEN, HET ZOU VOORTAAN EEUWIG WAAR ZIJN DAT GEDURENDE DAT EIGENSTE OGENBLIK DATGENE HAD PLAATSGEVONDEN WAT DOOR MIJ WAS BESLIST. IK STOND PAF VAN VERBAZING; IK LIEP WEG, IK KWAM WEER TERUG, MIJN HART GING ALS EEN RAZENDE TEKEER.

IK WOU NET MIJN HAND AAN DE TAK SLAAN EN GEHEEL TE GOEDER TROUW EN ZONDER HET TE BESEFFEN EEN MANIER VAN ZIJN CREËREN, TOEN IK ME INHIELD EN MIJN OGEN OPSLOEG VANWEGE EEN GERITSEL TUSSEN HET GEBLADERTE. EEN OPGESCHRIKTE VOGEL HAD DE VLUCHT GENOMEN. OPVLIEGEN KWAM NEER OP TEN ONDER GAAN: EEN PASSERENDE SPERWER GREEP HEM IN DE LUCHT.

IK HEB HEM UITGELEVERD, ZEI IK TREURIG TOT MEZELF: DE BEVLIEGING DIE MIJ JUIST DEZE TAK LIET AANRAKEN EN NIET DIE ANDERE HEEFT ZIJN DOOD VEROORZAAKT. VERVOLGENS ZEI IK IN DE TAAL DIE BIJ MIJN LEEFTIJD PASTE (DIE ARGELOZE TAAL DIE IK ME NIET MEER HERINNEREN KAN): ZÓ ZIJN DE DINGEN DUS AANEENGESCHAKELD. EEN VERRICHTING DIE IEDEREEN KOUD LAAT IS DOMWEG EEN VERRICHTING WAARVAN NIEMAND DE REIKWIJDTE OVERZIET, EN SLECHTS DOOR ONWETENDHEID LUKT HET JE OM ONBEZORGD TE ZIJN. WIE WEET WAT DE EERSTE BEWEGING DIE IK NU GA MAKEN VOOR EFFECT ZAL HEBBEN OP MIJN TOEKOMSTIGE BESTAAN [EN HET TOEKOMSTIGE BESTAAN VAN DE WERELD RONDOM MIJ (SH)]? MISSCHIEN ZAL MIJN HELE LEVEN VAN A TOT Z ANDERS ZIJN EN MISSCHIEN ZAL IK LATER KRACHTENS DE GEHEIMZINNIGE BAND DIE VIA-VIA DE BELANGRIJKSTE VOORVALLEN VASTKOPPELT AAN NIEMENDALLETJES, WEDIJVEREN MET DIE MENSEN WIER NAAM DOOR MIJN VADER SLECHTS MET EERBIED WORDT UITGESPROKEN, ’S AVONDS ALS WE ZWIJGEND NAAR HEM ZITTEN TE LUISTEREN BIJ DE HAARD.”

[UIT ‘HET HEGGENBLAD’ VAN JULES LEQUIER, GECITEERD IN ‘ZEEPIJN’ VAN CHARLOTTE MUTSAERS]

___

THREE YEARS AGO
ON 2 SEPTEMBER
I PROPOSED
IN LINE WITH THE UPCOMING LOCAL ELECTIONS
(PRO PATRICK OR CONTRA DE WINTER)
TO MAKE A WORK ON THE ROOF OF THE BOURLA THEATRE
ABOUT CHOOSING

I WAS THINKING OF

A QUOTE FROM
THE HORNBEAM LEAF
BY JULES LEQUIER

TWO LITTLE MEN
OF WHOM ONE IS WEARING A PINOCCHIO MASK
WHO EACH THROW A SWASTIKA IN THE DUSTBIN
WITH THE SUBTITLE
NAZI SCUM FUCK OFF

IN GOTHIC LETTERS
THE CHORUS
‘CAUSE I WANNA HAVE FAITHAFAITHAFAITH
BY GEORGE MICHAEL

A BIRD A WOMAN AND A MAN
WHO WATCH THE LITTLE MEN AND THE POEM
WITH THE SUBTITLE
FAILED ARTIST

THE SUBTITLE
FAILED ARTIST
WAS THERE
BECAUSE IN THE END I LOST MY WAY
IN MY OWN PLANWHICH MADE ME REALLY SAD THEN

NOW
THREE YEARS LATER
I THINK IT’S A VERY GOOD THING
THAT MY PLAN REMAINED UNEXECUTED
(WHY MAKE A WORK
IF IT’S SO BEAUTIFUL JUST TO DREAM ABOUT IT?

IL DECAMERONE P.P. PASOLINI)

I PICK UP A KNIFE
TO REMOVE THE SUBTITLE
WITH WHICH
I CUT MYSELF IN THE FINGERS DEEPLY
DURING THE FIRST STROKE