19 oktober

OP VRAAG VAN EEN INSPECTRICE VAN DE DIENST DIERENWELZIJN
GAAN WIJ VOOR DE KIPPEN
EEN STOK MAKEN OM OP TE ZITTEN
EN STRO LEGGEN OM IN ROND TE SCHARRELEN
(HET ZIJN IMMERS BROEDKIPPEN ZEGT ZE NOG)

VERDER
ZO STEL IK HAAR VOOR
ADOPTEER IK DE KIPPEN
EN BESCHOUW ZE TIJDELIJK ALS MIJN EIGENDOM
TOT DE VOORGAANDE EIGENAAR ZICH BEKENDMAAKT
OF ZIJN DIEREN TERUGVORDERT OP WAT VOOR MANIER DAN OOK
IK BELOOF VOLDOENDE ETEN EN DRINKEN TE VERSCHAFFEN
EN HEN ZO GOED ALS IK KAN TE BEHOEDEN VOOR KWAADWILLIGE PRAKTIJKEN
(VANDALISME DIEFSTAL DOOR HONGERIGEN PESTERIJEN ENZOVOORT)

AANGEKOMEN BIJ DE MOESTUINEN OP DE LEOPOLD DE WAELPLAATS
BLIJKEN DE KIPPEN VERDWENEN

ONTSNAPT
VRIJGELATEN
MEEGENOMEN

OVERREDEN
BEVROZEN
VETGEMEST IN EEN KARTONNEN DOOS TOT KERSTMIS OF THANKSGIVING
GESLACHT VOOR EEN MAGERE WATERZOOI
EEN MIEZERIGE KIPPENRAGOUT
TAAIE CHICKEN WINGS
KIP CURRY

ONDERTUSSEN BEGINNEN
HOEWEL HET KOUDER WORDT ELKE DAG
VANONDER DE VRUCHTBARE WARME MEST
PLANTEN OPNIEUW DE KOP OP TE STEKEN

BOSAARDBEIEN
PREI
PIJPAJUIN
POMPOEN (NATUURLIJK)
EN GRAS
HEEL VEEL GRAS

___

IN REACTION THE QUESTION OF THE INSPECTOR OF ANIMAL WELFARE
WE MAKE A BAR FOR THE CHICKEN
TO SIT ON
AND PUT STRAW THERE TO GRAZE
(AFTER ALL THEY’RE BROOD HENS SHE SAYS)

FURTHERMORE
I SUGGEST HER
I WILL ADOPT THE CHICKEN
AND CONSIDER THEM TEMPORARILY AS MY POSSESSION
UNTIL THE PREVIOUS OWNER MAKES HIMSELF KNOWN
OR RECLAIMS HIS ANIMALS IN ONE WAY OR ANOTHER
I PROMISE TO SUPPLY ENOUGH FOOD AND DRINK
AND GUARD THEM FROM EVIL PRACTICES AS GOOD AS I CAN
(VANDALISM ROBBERY BY THE HUNGRY BULLYING ETC)
ARRIVED AT THE VEGETABLE GARDENS ON THE LEOPOLD DE WAELPLAATS
THE CHICKEN TURN OUT TO BE GONE

ESCAPED
LIBERATED
TAKEN ALONG

RUN OVER
FROZEN
FATTENED UP IN A CARDBOARD BOX FOR CHRISTMAS OR THANKSGIVING
SLAUGHTERED FOR A MEAGRE ‘WATERZOOI’
A MISERABLE CHICKEN RAGOUT
TOUGH CHICKEN WINGS
CHICKEN CURRY
 
IN THE MEANWHILE
ALTHOUGH IT’S GETTING COLDER EVERYDAY
FROM UNDER THE FERTILE WARM DUNG
THE PLANTS START TO
REAR THEIR HEADS AGAIN

BUSH STRAWBERRIES
LEEKS
PIPE ONION
PUMPKIN (OF COURSE)
AND GRASS
MUCH GRASS