11 oktober

OP 9 OKTOBER
KREEG BARAK OBAMA DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE TOEBEDEELD
NA ZIJN TOESPRAAK WAARIN HIJ DE PRIJS AANVAARDT
VRAAGT IEMAND HEM
MR PRESIDENT, WHAT WILL YOU DO WITH THE MONEY?

OP 10 JANUARI 2009
WERD ASHURA GEVIERD
(ISLAMITISCHE TRADITIE WAARBIJ DE RIJKEN 2.5% VAN DE WINST
TERUGSCHENKEN AAN DE ARMEN) 
WIJ VROEGEN ONS TOEN AF
HOE WE DE 49 EURO EN 78 CENT
(DIE WE OP 6 JANUARI
OPHAALDEN MET DRIE KONINGEN)
ZINVOL KONDEN BESTEDEN

(WIJ KNIPTEN EEN BRIEFJE VAN 50 EURO
DOORMIDDEN EN VERZONDEN DAT
NAAR DE AMBASSADEUR VAN ISRAEL
EN DE VERTEGENWOORDIGSTER VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
MET HET VERZOEK DIT BEDRAG AAN TE WENDEN VOOR EEN ACTIE
DIE DE GOEDKEURING WEGDROEG VAN BEIDEN)

AAN DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE
IS EEN BEDRAG VAN 1,5 MILJOEN DOLLAR VERBONDEN

WIJ STELLEN VOOR
KERSTVERSIERING LANGS BEIDE KANTEN VAN DE 620 KILOMETER LANGE MUUR TUSSEN ISRAEL EN DE BEZETTE GEBIEDEN

VANDAAG
11 OKTOBER
SINT MAARTEN
DE RUITER DIE DE HELFT VAN ZIJN MANTEL GAF
AAN IEMAND DIE HET NODIG HAD

WIJ STELLEN VOOR
750 000 DOLLAR VOOR THE ISRAELI DEFENCE FORCE
EN
750 000 DOLLAR VOOR HAMAS
(MISSCHIEN DAT DE WERELDWIJDE VERONTWAARDIGING HIEROVER
ONS DICHTER BIJ EEN OPLOSSING BRENGEN ZOU)

OOIT DACHT IK
MET SINT MAARTEN
MIJN GEHELE BEZIT
IN TWEE TE ZAGEN

EEN ANDERE KUNSTENAAR
ZO HOORDE IK
HAD DAT AL EENS GEDAAN
(DE GRAP GAAT
DAT HIJ GEVRAAGD WERD
OM HET IN MEXICO OPNIEUW TE DOEN)

EN ZO WORDT MIJN ACTIE
EEN RAADSEL
DAT IK MAAR NIET OPGELOST KRIJG VANDAAG

WAT KAN JE VERDELEN
ZODAT HET ZIJN OORSPRONKELIJKE FUNCTIE OF WAARDE VERLIEST
EN DAARDOOR EEN ANDERE WAARDE OF FUNCTIE VERKRIJGT

___

ON 9 OCTOBER
THE NOBEL PRIZE WAS ASSIGNED TO BARAK OBAMA
AFTER THE SPEECH IN WHICH HE ACCEPTS HIS PRICE
SOMEONE ASKS HIM
MR PRESIDENT WHAT WILL YOU DO WITH THE MONEY? 


ON 10 JANUARY 2009
ASHURA WAS CELEBRATED
(ISLAMIC TRADITION IN WHICH THE RICH GIVE 2.5%
BACK TO THE POOR)
WE WONDERED
HOW WE COULD USEFULLY SPEND
49.78 EUROS
(WHICH WE COLLECTED ON 6 JANUARY
WITH DRIEKONINGEN)


(WE CUT A NOTE OF 50 EUROS
IN TWO AND SENT IT TO
THE AMBASSADOR OF ISRAEL
AND THE REPRESENTATIVE OF THE PALESTINIAN TERRITORIES
WITH THE REQUEST TO USE THE MONEY FOR AN ACTION
THAT MEETS WITH THE APPROVAL OF BOTH)

THE NOBEL PRIZE OF PEACE
INVOLVES AN AMOUNT OF 1.5 MILLION DOLLARS

WE PROPOSE
CHRISTMAS DECORATION ON BOTH SIDES OF THE 620 KILOMETERS LONG WALL
BETWEEN ISRAEL AND THE OCCUPIED AREAS

TODAY
11 OCTOBER
ST MARTIN’S DAY
THE RIDER
WHO GAVE HALF HIS COAK
TO SOMEONE WHO NEEDED IT 

WE PROPOSE
750 000 DOLLARS FOR THE ISRAELI DEFENCE FORCE
AND
750 000 DOLLARS FOR HAMAS
(MAYBE WORLDWIDE INDIGNATION ON THIS SUBJECT
WOULD BRING US CLOSER TO A SOLUTION)

ONCE I THOUGHT
TO SAW ALL MY POSSESSIONS
IN TWO
ON ST MARTIN’S DAY

ANOTHER ARTIST
I HEARD
HAD DONE THIS BEFORE
(THE JOKE GOES AROUND
THAT HE WAS ASKED
TO REPEAT THAT IN MEXICO)

AND THAT WAY
MY ACTION BECOMES A RIDDLE
I CAN’T  SOLVE TODAY


WHAT CAN BE SHARED
SO THAT IT LOSES ITS ORIGINAL FUNCTION OR VALUE
AND THEREBY GETS A NEW VALUE OR FUNCTION