10 oktober

DE DAGEN
ZIJ KORTEN
NIET ALLEEN NU
HET SNELLER DONKER WORDT
OOK WORDEN ZIJ MINDER
NAAR WEER EEN NIEUW JAAR TOE
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

DE KAT NAUWELIJKS VINDT ZE HAAR WEG IN HET NIEUWE HUIS
DE VOGEL DOOD
HET KINDJE ZEVEN WEKEN OUD
(HAAR EIGEN BEDJE
ZELF GEMAAKT
ONBESLAPEN TOT HIERTOE)
DE ZOON VER WEG
DE ANDERE DOCHTER
OVERAL
WIJ
WIJMELEND

IK
DENK HEEL DE TIJD
IK KOM TE LAAT
BEN ONVOLKOMEN

1000 PLANNEN
365 DAGEN
1 PLOEG GOEDE MENSEN
ZONDAGEN GEZIN
VOOR SINT FRANCISCUS KWAM IK TE LAAT
EN MORGEN AL IS HET SINT MAARTEN

(BEDENK
ZO CITEERDE IK IN EEN JAARBROCHURE
DAT EEN MORGEN EEN LANDMAAT IS
DE OPPERVLAKTE DIE EEN ARBEIDER IN ÉÉN OCHTEND KAN PLOEGEN
)

KREDIET GEKREGEN
OM UIT TE VLOOIEN
WAT DE WAARDE IS
VAN WAT IK ALLEMAAL DENK TE MOETEN DOEN
OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
(ZAL DAARNA EINDELIJK IEMAND OPSTAAN EN VERKONDIGEN
GESLAAGD OF NET NIET)

VOLGEND SEIZOEN

WORKSHOP
RESIDENTIE
TENTOONSTELLING
VOORSTELLING
AKTIE
PROPOSITIE
PERFORMANCE
STATE OF THE UNION


WEIFELEND
IS DIT WAT IK NOG SNEL DAN ZEGGEN WIL

EEN TOUWTJE WIT EN ZWART
EEN BLAUWGEVLEKTE ZAKDOEK
EEN BOLSTER EEN HOUTJE

GEVONDEN
ONDERWEG MET DE NIEUWE DOCHTER
NAAR DE WINKEL EN TERUG 
MET WITTE BLOEMEN VOOR DE ANDERE DOCHTER

EEN ARBEIDER IN EEN BULLDOZER
HIJ ZIET MIJ HET KIND DE POT MET BLOEMEN
HIJ FLUIT EN ROEPT
HEBT GE GOEDE PUNTEN TE SCOREN VANAVOND
O

ZEG IK
DAT VALT WEL MEE

(VALLEN
ZEI DE OLIFANT
WAAR SLAAT DAT OP
VALLEN
)

___

THE DAYS
THEY SHORTEN
NOT ONLY DOES
THE DARKNESS SET IN EARLIER
ALSO DO THE DAYS DECREASE
A NEW YEAR COMING CLOSER
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

THE CAT DOES HARDLY FIND ITS WAY IN THE NEW HOUSE
THE BIRD DEAD
THE BABY SEVEN WEEKS OLD
(HER OWN LITTLE BED
HOMEMADE
UNSLEPT IN UNTIL NOW)
THE SON FAR AWAY
THE OTHER DAUGHTER
EVERYWHERE
WE
MUSING

I
THINK
ALL THE TIME
I’M COMING LATE
AM
UNFINISHED

1000 PLANS
365 DAYS
1 TEAM OF GOOD PEOPLE
SUNDAYS FAMILY
I WAS TOO LATE FOR SINT FRANCISCUS
AND TOMORROW IT’S SINT MAARTEN ALREADY

(REMEMBER
I CITED IN A YEAR PROGRAMME
THAT A MORGEN IS A LAND MEASURE
THE AREA AN EMPLOYEE CAN PLOUGH IN ONE MORNING
)

GOT CREDIT
TO FIND OUT
WHAT’S THE VALUE
OF WHAT I THINK I HAVE TO DO
OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
(WILL SOMEONE FINALLY STAND UP AND ANNOUNCE
SUCCESSFUL OR NOT)

NEXT SEASON

WORKSHOP
RESIDENCE
EXHIBITION
THEATRE SHOW
ACTION
PROPOSITION
PERFORMANCE
STATE OF THE UNION 


HESITATING
IS THIS THEN WHAT I WANT TO SAY

A LITTLE ROPE BLACK AND WHITE
A BLUE STAINED HANDKERCHIEF
A HULL A PIECE OF WOOD
FOUND
ON MY WAY WITH THE NEW DAUGHTER
TO THE SHOP AND BACK
WITH WHITE FLOWERS FOR THE OTHER DAUGHTER

AN EMPLOYEE IN A BULLDOZER
HE SEES ME THE CHILD THE POT WITH FLOWERS
HE WHISTLES AND SHOUTS
DO YOU HAVE TO SCORE GOOD POINTS TONIGHT
O

I SAY
THAT’S OKAY


(TO FALLTHE ELEPHANT SAID
WHAT’S THE POINT
TO FALL
)